Projectes competitius

Llibre Blanc de la Formació Ocupació i Treball de les Persones amb Discapacitat i Especials Dificultats
en els Centres Especials de Treball de Catalunya

Títol: Llibre Blanc de la Formació Ocupació i Treball de les Persones amb Discapacitat i Especials Dificultats en els Centres Especials de Treball de Catalunya

Membres: Ricardo Esteban y Carolina Gala

Financiació: 8000€

Entitat financiadora: DINCAT

Resum:

El “Llibre Blanc de la Formació Ocupació i Treball de les Persones amb Discapacitat i Especials Dificultats en els Centres Especials de Treball de Catalunya (CET)” és un document estratègic que apunta eixos a desenvolupar i, en aquest marc, el projecte se centra en l’elaboració d’informes jurídics en les temàtiques que tot seguit s’assenyalen:

  1. Un Informe sobre propostes en matèria de pensions de jubilació, incapacitat permanent i accés de persones amb discapacitat afectades per especials dificultats
  2. Un informe sobre l’orientació de la relació laboral especial de les persones amb discapacitat del RD 1368/1985 i dels incentius cap a les persones amb especials dificultats
  3. Un informe a] amb propostes sobre la regulació del dret de retorn de les persones amb discapacitat al lloc en CET en cas de dificultats sorbrevingudes i b] amb propostes sobre l’adaptació de dispositius assistencials de protecció social –fonamentalment, pensions no contributives, ingrés mínim vital i rendes mínimes autonòmiques— a la situació de les persones amb discapacitat, en especial de les que treballen o passen a treballar a temps parcial.
Fomentar la inclusió social per a tothom mitjançant l’educació artística i desenvolupant suports per a l’alumnat amb discapacitat. (INART-dis).

Títol: Fomentar la inclusió social per a tothom mitjançant l’educació artística i desenvolupant suports per a l’alumnat amb discapacitat. (INART-dis).

Membres: Mar Badia, Rosa Fortuny, Ester Miquel, Mar Morón (IP), Toni Pérez, Xavier Ribes i Josep M. Sanahuja (IP).

Partners: Instituto Politecnico de Lisboa (Portugal), Pádagogische Hochschule Steiermark (Austria), Association for Promotion of Education, Culture, and Sport EDUCATION FOR ALL Skopje. North Macedonia, Universidad de Cantabria (Spain), Thikwa Werkstatt für Theater und Kunst der Nordberliner Werkgemeinschaft (Germany)

Codi del projecte: 621441-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN

 Finançament: 624.217€

 Entitat finançadora: EACEA

Resum: La finalitat del projecte INART-dis és apropar l’art i la cultura a les persones amb discapacitat amb la finalitat de desenvolupar la inclusió social a través de la creació d’espais artístics. Mitjançant aquest projecte es pretén que les persones amb discapacitat de diversos territoris de la Unión Europea tinguin l’experiència d’elaborar les seves pròpies creacions artístiques amb l’objectiu de promoure un comportament autònom en aquestes persones creant espais artístics inclusius on tant les persones amb i sense discapacitat com els i les professionals de l’educació i de les institucions culturals participin conjuntament. INARTdis es desenvolupa en quatre fases durant tres anys. La primera fase detecta les necessitats, els obstacles i les oportunitats per desenvolupar processos socioeducatius que afavoreixin el desenvolupament de la inclusió social. A la segona fase es formarà a professionals de centres educatius i artístics en relació amb l’educació artística i inclusiva. A la tercera fase del projecte es durà a terme el disseny, la implementació i l’avaluació de projectes artístics inclusius en institucions artístiques de cadascun dels països participants. A l’última fase es crearan sinergies per promoure la visibilitat del projecte, mitjançant exposicions i repositoris digital. Cinc grups diana participaran en la implementació del projecte: persones amb discapacitat, institucions artístiques, educatives i els seus professionals, directament; i, actors del sector social, educatiu, polític i cultural; i comunitats socials i culturals de cada territori, indirectament.

Per a més informació: https://inartdis.eu

Promoure l'educació inclusiva a través del desenvolupament curricular i la formació docent a la Xina (INCLUTE).

Títol: Promoure l’educació inclusiva a través del desenvolupament curricular i la formació docent a la Xina (INCLUTE)

Membres: Mar Badia, Rosa Fortuny, Xènia Garcia, Oscar Mas, Mar Morón, Antoni Pérez i Josep M. Sanahuja (IP)

Codi: 561.600-EPP-1-2015-CN-EP

Finançament: 629.204; 133.040 (UAB)

Entitat finançadora: Agència Executiva d’Educació Audiovisual i Cultura (EACEA)

Resum: La recerca sobre educació inclusiva posa l’accent en invertir en la formació docent i líders escolars, així com en la necessitat de que els docents tinguin suport pel seu desenvolupament professional. Tanmateix, a Xina existeixen alguns barreres per desenvolupar l’educació inclusiva a la societat, com són les actituds, la formació docents i la manca de participació dels grups vulnerables de la societat. Actualment, el govern xinès ha fet alguns esforços relacionats amb la implementació de la política nacional anomenada Aprenentatge en aules regulars i la ratificació de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Però aquesta política educativa ha d’anar acompanyada d’altres mesures que tinguin un impacte en les pràctiques educatives i en la gestió escolar, especialment en la formació de mestres. En aquest context, aquest projecte ajuda a contribuir a que es pugui abordar la demanda formativa dels mestres en l’escola primària, i es pot encoratjar a les universitats a la Xina a prendre en consideració els estàndards europeus. Aquest projecte és innovador perquè s’enfoca en el tema de l’educació inclusiva per donar suport a la formació de mestres d’escoles primàries. És la primera vegada que es crea un Màster a la Xina en el camp de l’educació inclusiva amb les seves pròpies característiques i es dissenyarà de tal manera que es pugui transferir fàcilment a les universitats interessades. El projecte ha d’adoptar aquests nous enfocaments, desenvolupant nous tipus de cursos per a mestres posant l’èmfasi en la inclusió i l’aprenentatge entre iguals, a través de  bones pràctiques, escenaris inclusius i estudis de casos. Es crearà un lloc web sobre educació inclusiva. Es vol millorar no només la pràctica educativa dels docents, sinó també promoure l’aprenentatge per aprendre, aprendre a saber, aprendre a fer, aprendre a viure, aprendre a ser. En resum, aprenent valors, actituds, estratègies d’ensenyament creatives i útils per a assegurar l’educació de tots els estudiants.

Per a més informació: www.inclute.eu

El professorat de suport a l’aula ordinària en educació secundària.

Títol: El professorat de suport a l’aula ordinària en educació secundària

Membres: Xènia Garcia, Oscar Mas, i Josep M. Sanahuja (IP)

Entitat Col·laboradora: Departament d’Ensenyament

Resum: Aquesta proposta d’innovació surt de la relació de l’Institut Rovira-Forns de Santa Perpètua de la Mogoda amb el màster de psicopedagogia de la UAB, al ser considerat com un centre de pràctiques.

Durant el temps que dura aquesta relació, l’Institut ha mostrat el seu interès per millorar l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE) en el context de l’aula ordinària. Des de la Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE) de l’Institut es plantegen quines estratègies de millora es podria introduir per facilitar la col·laboració entre aquest equip i el professorat de matèria de l’aula ordinària en relació amb els alumnes que són atesos a la USEE. A més, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya dona el seu recolzament a aquesta iniciativa que pretén desenvolupar noves formes d’atendre a la diversitat que hi ha a les aules de l’educació secundària.

Des d’aquesta perspectiva, el que es pretén amb aquest estudi és integrar el treball col·laboratiu entre professorat de matèria i professorat USEE a la dinàmica habitual de l’Institut i començar a desenvolupar una cultura inclusiva a partir de bones pràctiques inclusives a partir de l’anàlisi de tres eixos claus: la inclusió, les actituds i creences envers la inclusió i la docència compartida.

Des d’una vessant metodològica quantitativa i qualitativa, s’ha portat a terme aquest estudi de cas amb l’objectiu de valorar el paper/rol del professorat de la USEE a les aules ordinàries i així conèixer les seves funcions i les tasques. D’aquesta manera, es vol potenciar el treball cooperatiu del PA-PS (professorat d’Aula i professorat de Suport) en un context d’aula ordinària per tal de desenvolupar estratègies metodològiques eficaces que millorin el procés d’E-A de tot l’alumnat.

Millora de la qualitat de la vida de persones grans del casal El Roure.

Títol:  Millora de la qualitat de la vida de persones grans del casal El Roure

Membres: Josep Maria Sanahuja (Co-IP), Antoni Pérez, Mar Morón, Xavier Ribes i Mar Badia (Co-IP)

Núm. de conveni: 16985

Codi del projecte: CF616070

Entitat finançadora: Ajuntament de Polinyà

Import concedit: 18.072,56 €

Resum: El projecte pretén Identificar les necessitats dels i les usuàries actuals i potencials del Casal de Gent Gran del municipi de Polinyà, analitzant les dificultats i/o motius que esgrimeixen els i les usuàries potencials del per què no estan fent un ús del mateix, i identificant oportunitats de millora en l’organització general. S´establiran uns eixos d’intervenció per millorar el desenvolupament organitzacional del Casal i es concretaran mesures que permetin augmentar el nombre dels i les usuàries.

Redimensionar texto
Contrast