Books and chapters

Monereo, C. (Coord.), Castelló, M., Bassols, M. i Miquel, E. (1998). Instantànies. Projectes per atendre la diversitat educativa. Barcelona: edicions 62.

Duran, D., i Miquel, E. (2006). L’aprenentatge entre iguals com a recurs per a l’atenció a la diversitat. A P. Pujolàs, Cap a una educació inclusiva (pp. 187-217). Vic: Eumo.

Duran, D. (Coord.), Flores, M., Oller, M., Corcelles, M., Miquel, E., i Blanch, S. (2018). Llegim i escrivim en parella: Tutoria entre iguals, amb implicació familiar, per a la competència comunicativa. Barcelona: Horsori.

Miquel, E. (2020). L’ús del Index for Inclusion per canviar les pràctiques educatives als centres de Catalunya. A C. Giné, D. Duran, J. Font, E. Miquel (coord.), L’educació inclusiva. De l’exclusión a la plena participació de tot l’alumnado (pp. 121-134). Barcelona: Horsori.

 

 

Duran, D., i Miquel, E. (2019). Preparing teachers for collaborative classrooms. A Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford University Press. https://oxfordre.com/education/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-780

Giné, C., Duran, D., Font, J., i Miquel, E. (Coords.) (2020). L’educació inclusiva: De l’exclusió a la plena participació de tot l’alumnat.  Barcelona: Horsori.

Esteban, R. (2019): Derecho del trabajo, discapacidad y perspectiva de género, en Scudieri, Laura; Guagnanone, Luciana; Escudero, Ricardo y Crespo, Carmen (Compiladores): Inclusión sociolaboral de las mujeres con discapacidad, Madrid, E-Prints Complutense, págs. 34-54. Download.

Esteban, R. (2018): Trabajo, pobreza y discapacidad, en Calvo Gallego, F.J y Gala Durán, C: Pobreza en la ocupación e instrumentos de reacción, Granada, Laborum, pàgs. 399-427. Download.

Gutiérrez, D. (2019): La obligación de realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo para personas con discapacidad: una perspectiva desde el derecho comparado y el derecho español, Albacete, Bomarzo.

Esteban, R. y Pérez, F. (2009) (Directores): La aplicación del Derecho del Trabajo en los Centros Especiales de Empleo, Valencia, Tirant lo Blanch.

Sanahuja, JM.; Olmos, P.; Mas, O.; Villalonga, X. i Carreras, M. (2015). El professorat de suport a l’aula ordinària en educació secundària. Bellaterra: UAB. Report de recerca.

Alsina, G; Amador, J.A.; Arroyo, A.; Badia, A.; Badia, M.; Contreras, C.; Mas, B.; Mena, B.; Salat, L.; Saumell, C. (2014). Déficits de atención y trastorno de conducta. Barcelona: UOC.

Sanahuja, JM.; Rojas, S. i Boada, R. (2014). Una oportunitat per a la formació continuada del professorat: Curs de postgrau d’Educació Especial: Pedagogia Terapèutica. Bellaterra: UAB-Servei de publicacions.

Galán-Mañas, A.; Gairín, J.; Fernández, M.;Sanahuja, JM.; Muñoz, JL. y Oliver, J. (2013). Plan de acción tutorial para estudiantes universitarios con discapacidad. Madrid: MEC.

Giné, C; Duran, D.; Font, J. y Miquel, E. (2009). La educación inclusiva. De la exclusión a la plena participación de todo el alumnado. Barcelona: ICE Horsori.

Mas, O., Olmos, P., et alt. (2008). Qüestionari d’autopercepció de competències bàsiques orientat a la reinserció laboral de persones amb capacitat intel·lectual límit. Sabadell: Diputació de Barcelona.

Jurado, P.; Ferrández, E.; Mas, O.; Navío, A.; Ruiz, C. i Sanahuja, JM. (2008). Estudi de les necessitats formatives dels treballadors amb discapacitat en els entorns professionals dels centres especials de treball. Barcelona: Coordinadora de Tallers.

Esteban, R. (2003).Derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Madrid: Real Patronato de Discapacidad.

Esteban, R (1999). Contrato de trabajo y discapacidad. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.