Blog

El nuevo paradigma sobre el envejecimiento.

Identificació de necessitats i oportunitats de millora per a la gent gran

  |   Educació inclusiva, Gent gran, Uncategorized @ca   |   No comment

Canvi de paradigma sobre l’envelliment i les persones grans.

Cada cop més s’està avançant amb la implementació del canvi de paradigma sobre l’envelliment i les persones grans, considerant-les més que un problema, un assoliment social ja que s’ha incrementat la seva esperança i qualitat de vida significativament. Això fa que el col·lectiu de persones grans tingui noves i diferents necessitats de caràcter més educatiu, cultural, participatiu, etc., que no pas accions de caràcter paternalista i assistencialista.

En aquest sentit, els centres per a persones grans poden ser bon espai per desenvolupar estratègies d’envelliment actiu, que proposa l’Organització Mundial de la Salut, i convertir-se en institucions dinamitzadores que promoguin l’autogestió i la participació social de les persones grans, trencant els estereotips que hi ha al voltant d’aquests centres i incorporant les noves demandes d’aquest col·lectiu.

cala el roure polinya

Identificació de necessitats i oportunitats de millora per a la gent gran: Casal El Roure.

En aquesta línia, des de l’Ajuntament de Polinyà̀ es van plantejar afrontar aquest canvi social realitzant una detecció́ de necessitats sobre la situació́ de la gent gran i del Casal El Roure per avançar cap a una millora en la qualitat de vida d’aquest col·lectiu de persones i dels serveis que actualment ofereix el Casal “El Roure”. A través del CERSIN, aquesta detecció es va concretar en els següents punts:

  • Identificar les necessitats i fortaleses relacionades amb els plantejaments institucionals i organitzatius del casal (Projecte de centre, reglament de funcionament…).
  • Analitzar el clima relacional del casal.
  • Concretar aspectes tributaris de millora vinculats amb les funcions organitzatives del casal.
  • Analitzar la dinàmica d’activitats i serveis que ofereix el casal identificant tant elements de millora com aspectes destacables.
  • Proposar eixos d’intervenció per a la millora de la qualitat que ofereix el casal.

En l’estudi participaren persones grans que assíduament assistien al casal El Roure, persones grans que potencialment podrien fer-ne ús, professionals del propi casal i representants de l’Ajuntament, així com altres entitats socioculturals del municipi. Per portar a terme la detecció de necessitats, es van elaborar un conjunt d’instruments de recollida de dades (qüestionaris, entrevistes i grups de discussió) tenint en compte variables relacionades amb l’organització i funcionament del casal, motivacions/necessitats/interessos, els recursos materials i humans implicats, l’ambient relacional de la institució i la realització i programació d’activitats, entre d’altres. Un total de 297 persones grans (178, usuaris/àries actuals i 119, usuaris/àries potencials) participaren en l’estudi; a més de la realització de 23 entrevistes a les persones grans, professionals del casal, entitats socioculturals i representants de l’Ajuntament; i dos grups de discussió amb usuaris/àries actuals.

Dels resultats extrets de l’estudi es podrien destacar les següents conclusions que podrien servir com a línies d’actuació en la millora del casal El Roure: per una banda, els plantejaments institucionals del casal, a través del seu projecte socioeducatiu i del seu reglament, estan molt ben definits però caldria adequar-los a les necessitats dels usuaris/àries, facilitant la seva implicació en el consell gestor del centre. El casal disposa d’uns recursos materials i funcionals molt adients, destacant el seu espai físic i el seu condicionament. Tanmateix, caldria diversificar aquests espais per tal de facilitar el desenvolupament de les activitats planificades i flexibilitzar l’horari d’apertura. Per altra banda, el clima relacional en el casal és bo, destacant la bona predisposició i d’acompanyament de les professionals del casal en les relacions interpersonals. No obstant, seria bo trobar espais per establir vincles entre els diferents grups d’usuaris/àries de les activitats. Es manifesta un grau de satisfacció alt amb l´atenció i organització rebudes i es detecta un nivell alt d´implicació de les professionals responsables dels tallers, destacant la seva flexibilitat a l’hora d’adaptar-se a les necessitats dels usuaris/àries. Pel que fa a les activitats programades, els usuaris i usuàries estan satisfets i satisfetes amb les activitats i serveis, però demanden que aquestes tinguin més relació amb les seves necessitats i que hi puguin participar altres persones d’altres edats i altres entitats del municipi.

Per últim, és important destacar la necessitat de visualitzar el casal com un espai de desenvolupament personal i social, participatiu i obert a tota la població de Polinyà, potenciant el seu paper preventiu des d’un enfocament comunitari.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Redimensionar texto
Contrast